Второй форум левых демократических сил Беларуси

Форум левых демократических сил Республики Беларусь «За роўнасць і сацыяльную справядлівасць» состоялся 7 февраля 2021 г. в г. Минске с целью выработки согласованной позиции левых сил по вопросам социального и политического развития Беларуси. По результатам обсуждений были приняты два манифеста: политический и социальный, тексты которых ниже.

В форуме приняли участие Белорусская партия «Зелёные», Белорусская партия левых «Справедливый мир», Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Свободный профсоюз металлистов.ПАЛІТЫЧНЫ МАНІФЕСТ ІІ Форума левых дэмакратычных сіл Беларусі “За роўнасць і сацыяльную справядлівасць”

Дэлегаты ІІ Форума левых дэмакратычных сіл Беларусі “За роўнасць і сацыяльную справядлівасць” лічаць, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 г. Беларусь увайшла ў зацяжны палітычны крызіс. Перадумовы палітычнага крызісу накапліваліся цягам апошніх 26 гадоў праз адсутнасць свабодных і справядлівых выбараў, эканамічны крызіс, недахоп сацыяльнай падтрымкі, а таксама ігнараванне патрэбаў і праблем звычайных грамадзян.Неўключэнне апазіцыі ў склад выбарчых камісій, нядопуск незалежных назіральнікаў да выбарчых участкаў, нерэгістрацыя апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, а таксама фальсіфікацыя вынікаў галасавання 9 жніўня 2020 г. сталі вынікам тых падзей, якія ўскалыхнулі грамадства.Дэлегаты ІІ Форума левых дэмакратычных сіл Беларусі “За роўнасць і сацыяльную справядлівасць” лічаць, што палітычны крызіс павінен быць неадкладна вырашаны.Дзеля гэтага неабходна палітычная воля ўлады на перамовы са сваімі апанентамі, а не на эскалацыю канфлікту.Умовай для пачатку перамоваў з’яўляецца вызваленне ўсіх затрыманых грамадзян, якія прызнаны праваабарончымі арганізацыямі палітвязнямі, спыненне гвалту ў дачыненні да ўдзельнікаў мірных акцый пратэсту, а таксама стварэнне камісіі з удзелам прадстаўнікоў праваабарончых арганізацый па расследванні ўсіх фактаў забойстваў, ужывання гвалту, катаванняў, а таксама перавышэння сваіх службовых паўнамоцтваў з боку чыноўнікаў і праваахоўнікаў.Дэлегаты ІІ Форума левых дэмакратычных сіл Беларусі “За роўнасць і сацыяльную справядлівасць” упэўнены, што другім крокам па стабілізацыі палітычнай сітуацыі ў Беларусі з’яўляецца правядзенне новых свабодных і справядлівых выбараў усіх узроўняў пры пасрэдніцтве АБСЕ з абавязковым уключэннем у склад выбарчых камісій прадстаўнікоў апазіцыйных партый і кандыдатаў, а таксама са змяненнем правапрымяняльнай практыкі правядзення падліку вынікаў галасавання з агучваннем вынікаў галасавання ўголас і дэманстрацыяй назіральнікам і ўсім членам выбарчых камісій бюлетэняў для галасавання.Дэлегаты ІІ Форума левых дэмакратычных сіл Беларусі “За роўнасць і сацыяльную справядлівасць” падкрэсліваюць, што трэцім крокам па стабілізацыі палітычнага крызіса з’яўляецца правядзенне Канстытуцыйнай рэформы, а таксама перагляд новым складам парламента законаў, якія абмяжоўваюць правы і свабоды грамадзян. Сярод асноўных зменаў у Канстытуцыю павінны быць прыняты канцэпцыя парламенцкай рэспублікі, аднапалатны парламент, рэальнае размежаванне заканадаўчай, выканаўчай і судовай галін улады, павышэнне ролі мясцовага самакіравання і выкарыстанне прямой дэмакратыі, пераразмеркаванне паўнамоцтваў Прэзідэнта паміж Урадам і Парламентам, абмежаванне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў двума тэрмінамі, выбары кіраўнікоў гарадоў і абласцей, а таксама выбары суддзяў, выбары дэпутатаў па мажарытарна-прапарцыйнай сістэме, прадастаўленне парламенту выключнай функцыі на права пряняцця законаў, увядзенне пасады ўпаўнаважанага па правах чалавека і адмена смяротнага пакарання.

СОЦИАЛЬНЫЙ МАНИФЕСТ II Форума левых демократических сил Беларуси «За равенство и социальную справедливость»

Мы, участники II Форума левых демократических сил Беларуси «За равенство и социальную справедливость», считаем, что на современном этапе построение правового, демократического и социально ориентированного государства невозможно без борьбы за социальные права широких слоёв белорусского общества, в первую очередь — трудящихся.Проводимый действующей властью социально-экономический курс создал и укрепляет в стране государственно-бюрократический капитализм, который несовместим с фундаментальными принципами социальной демократии и с конституционной нормой, согласно которой Республики Беларусь является социальным государством. Вертикаль власти не способна оперативно и адекватно реагировать на современные вызовы в экономике, здравоохранении и экологии, не в состоянии обеспечить равенство всех перед законом, благополучие белорусской семьи, а также продекларированные Конституцией и взятые на себя перед гражданами страны социальные обязательства. Мы констатируем, что в Беларуси продолжает углубляться масштабный экономический кризис, выход из которого, при сохранении действующего курса, не виден ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.По размерам заработной платы и пенсий наша страна — аутсайдер в регионе. Более 45 процентов населения Беларуси располагает среднедушевыми ресурсами ниже минимального потребительского бюджета. Базовые социальные гарантии гражданам, такие как право на труд, жильё, достойную старость, превращены в формальность, а такие сферы, как государственные медицина и образование, неправомерно коммерциализируются. Безработица и нерешённый жилищный вопрос годами остаются наиболее острыми проблемами в Беларуси. Значительная часть наших сограждан вынуждена уезжать за пределы страны в поисках лучшей доли.Мы выступаем за новый курс политического и социально-экономического развития Беларуси, направленный на создание прочных основ демократического правового социально ориентированного государства с эффективной экономикой, способной обеспечить устойчивое повышение благосостояния людей, а также гарантировать всем гражданам равенство возможностей, соблюдение прав личности, экономическую и экологическую безопасность. В этих целях предлагается осуществить комплексные меры по реализации конституционного права граждан на достойную жизнь. В том числе:

• обеспечить повышение уровня реальных доходов населения в 1,4 раза;

• установить минимальную заработную плату в размере не ниже среднедушевого минимального потребительского бюджета трудоспособного населения;

• снизить минимум в два раза число людей, располагающих среднедушевыми ресурсами ниже уровня минимального потребительского бюджета за счёт увеличения опережающими темпами доходов малообеспеченных слоёв населения;

• довести среднюю заработную плату до уровня не ниже 4-х минимальных потребительских бюджетов на одного члена семьи из четырёх человек;

• повысить средний размер назначенных пенсий до 50% от средней заработной платы по стране. Размер социальной пенсии установить не ниже бюджета прожиточного минимума пенсионера;

• установить порядок, при котором назначение трудовой пенсии при нехватке страхового стажа производится в размере, пропорциональном отработанному страховому стажу. Включить в страховой стаж периоды, пребывания в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет, ухода за инвалидом I группы или ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет, учёбы в профессионально-технических, средних специальных, высших учебных заведениях, получения пособия по безработице. Отменить ограничения по размеру пенсий, выплачиваемых работающим пенсионерам;

• привести в соответствие с реальными минимальными потребностями человека структуру и размер минимального потребительского бюджета;

• обеспечить установление на всех предприятиях промышленности почасовой формы оплаты труда;

• внедрить систему страхования от безработицы, предусматривающей выплаты гражданам, лишившимся работы, до 80 процентов от средней зарплаты на последнем рабочем месте. Поднять нижний порог пособия по безработице до размера бюджета прожиточного минимума;

• провести в течение 2021 года на нескольких предприятиях страны эксперимент по сокращению рабочего времени до 7 часов при сохранении заработной платы работников. Организовать широкое общественное обсуждение, а также консультации между правительством, профессиональными союзами и нанимателями о переходе на 35-часовую рабочую неделю. Итоги рассмотреть на открытых слушаниях в парламенте страны;

• установить ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет на:- первого ребенка — в размере 40 процентов от средней зарплаты по стране;- второго ребёнка — в размере 45 процентов;- третьего и последующих детей — в размере 55 процентов.

• обеспечить безвозмездный отпуск лекарств по льготным рецептам инвалидам, многодетным семьям, а также гражданам в возрасте 70 лет и старше;

• установить для лиц, достигших пенсионного возраста, студентов и учащихся право бесплатного проезда в городском общественном транспорте;

• внести в Трудовой кодекс изменения, устанавливающие запрет на использование краткосрочных контрактов при найме на работу без согласия наёмного работника и ограничения на применение форм нестандартной занятости;· ратифицировать Европейскую социальную хартию и конвенции Международной организации труда, определяющие права трудящихся на достойный труд;

• внести в трудовое законодательство положения, усиливающие значение коллективных переговоров профсоюзов и работодателей и ответственность сторон за исполнение заключенных соглашений и договоров. Внести в Гражданский и Трудовой кодексы нормы, предусматривающие наличие в Уставах субъектов хозяйствования и учреждений прав профессиональных объединений трудящихся;

• принять законодательные акты, которые создадут механизмы реализации конституционного права работников принимать участие в управлении предприятиями, организациями и учреждениями с целью повышения эффективности их работы и улучшения социально-экономического уровня жизни;

• обеспечить на практике достижение гендерного равенства, гарантирующего женщинам и мужчинам равные права, возможности и доступ к участию во всех сферах жизни общества, искоренить все формы дискриминации по признаку пола;

• реализовать Национальную программу «Жилье», предусматривающую значительное увеличение строительства арендного жилья и расширение программы кредитования граждан на жилищное строительство под полную стоимость квартиры или дома с погашением выданных кредитов в течение 30 лет;

• поэтапно увеличивать суммы государственных средств, выделяемых на науку, образование и здравоохранение до соответственно 3, 7 и 8 процентов от внутреннего валового продукта;

• прекратить коммерциализацию образовательных и медицинских учреждений путём поэтапного прекращения практики взимания платы с граждан Республики Беларусь за медицинские и образовательные услуги в государственных учреждениях образования и здравоохранения;

• обеспечить высшим учебным заведениям автономию и самоуправляемость, в том числе выборность ректоров и деканов;

• обеспечить эффективную государственную поддержку белорусскому языку и культуре, осуществить деидеологизацию трудовых коллективов и учреждений образования, а также деклерикализацию учебных заведений — Беларусь должна остаться светским государством;

• создать условия для возможности получения выпускниками гарантированного первого рабочего места по специальности, отменив при этом принудительное распределение;

• продолжить строительство студенческих городков и общежитий для обеспечения иногородних студентов местами проживания в них;

• поэтапно в течение 3-х лет повысить в два раза базовые учебные и минимальные социальные стипендии студентам и учащимся вузов и средних специальных учебных заведений;

• существенно повысить уровень оказания медицинских услуг населению, в этих целях продолжить реализацию программ по строительству новых, реконструкции и переоснащению современным оборудованием действующих больниц, поликлиник и медицинских центров, увеличить количество практикующих врачей, повысить качество их обучения и переподготовки;

• приостановить строительство вредных производств, не отвечающих требованиям экологической безопасности, принять новый закон «Об общественных обсуждениях», снять ограничения на развитие альтернативных видов энергетики, обеспечить города рекреационными зонами в объемах, предусмотренных нормативными актами.

Реализация предлагаемых мер потребует дополнительных финансовых и материальных ресурсов, которые могут быть получены в первую очередь за счёт развития экономики. Целью государственного управления на ближайшую пятилетку должен стать выход на траекторию экономического роста в 6-8 процентов в год. Необходимо выработать условия для создания не менее 100 тысяч новых высокоэффективных рабочих мест ежегодно. Главными источниками средств для этого должны стать инвестиции, не связанные с заимствованием. В этих целях необходимо создать привлекательные условия для зарубежных и отечественных инвесторов на уровне лучших мировых примеров.Следует прекратить порочную практику укрупнения предприятий во всех отраслях экономики путём простого присоединения убыточных предприятий к успешно работающим, а также создать систему парламентского и общественного контроля за принятием Правительством долгосрочных и дорогостоящих программ развития отдельных отраслей и регионов.Кроме развития экономики, есть также другие возможности, источники и резервы получения средств. Такие как:• реализация государственной программ по снижению энергоёмкости и материалоёмкости ВВП минимум на 10%;• снижение ежегодных темпов инфляции до 3-4%, уровня банковских процентов по кредитам для предприятий и населения — до 4-5%;· реализация государственной программы по снижению объёма внешнего долга и выплат по нему;· тщательная ревизия приоритетов существующих государственных расходов, в том числе существенное уменьшение расходов на управление, сокращение до оптимального размера огромных трат на силовые структуры и контролирующие органы;· введение прогрессивной шкалы подоходного налога, а также налогов на богатство и роскошь.

Беларуская партыя Зялёныя